Zásady ochrany osobních údajů zákazníků Grand Automotive Piaggio

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SHRNUTÍ

 

Správce údajů

Správcem údajů je společnost Grand Automotive Central Europe Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., e-mail: adatvedelem@piaggiohaszon.hu („GACE”, „naše” nebo „my”).

 

Účely zpracování údajů a právní důvody

Zpracování vašich osobních údajů je oprávněné pro tyto účely:

1 Vyřizování záručních nároků a nároků z odpovědnosti za výrobek: Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich zákonných záručních a garančních povinností a povinností z odpovědnosti za výrobek a v případě zákazníků našich prodejců, kteří jsou fyzickými osobami, na základě našeho oprávněného zájmu na správě záručních nároků, záručních záležitostí a nároků z odpovědnosti za výrobek.

2 Poskytování služeb zákazníkům: když nás kontaktujete, použijeme vaše osobní údaje k zodpovězení vašich dotazů nebo vyřízení vašich požadavků, potřeb nebo stížností a k tomu, abychom vám poskytli přístup k zákaznickým službám a v této souvislosti vás identifikovali. Vaše osobní údaje zpracováváme, protože máme oprávněný zájem na uspokojování vašich uživatelských a zákaznických potřeb, na vyřizování a řešení vašich stížností a pro účely vznášení, uplatňování nebo obhajování souvisejících právních nároků. Pokud dáte souhlas, bude vaše žádost zaznamenána. Oznámení o ochraně osobních údajů zákaznického servisu společnosti Piaggio týkající se podrobností o zpracování údajů v souvislosti se správou zákaznického servisu je k dispozici na adrese https://www.piaggiouzitkove.cz/piaggio-informace-o-sprave-udaju/ címen érhető el.

3 Přímý marketing: s vaším souhlasem vám budeme poskytovat obecné informace o značce a přímý marketing o našich produktech, službách, akcích, aktuálních slevách, propagačních akcích atd. prostřednictvím e-mailu, telefonu a/nebo SMS.

4 Měření spokojenosti zákazníků nových vozidel značky Piaggio: za účelem zlepšení produktů a služeb vám budeme s vaším souhlasem zasílat materiály k měření spokojenosti zákazníků prostřednictvím e-mailu, telefonické a/nebo SMS komunikace.

5 Osvědčení o shodě (COC): máme oprávněný zájem na zajištění toho, aby vozidla a jejich díly byly řádně certifikovány jako vyhovující COC.

6 Měření spokojenosti se službami: za účelem zlepšení služeb, které poskytujeme prostřednictvím našich prodejních míst, vám na základě vašeho souhlasu poskytneme materiály pro měření spokojenosti se službami prostřednictvím e-mailu, telefonu a/nebo SMS komunikace.

7 Zajištění zkušební jízdy: pokud si u nás přejete sjednat zkušební jízdu, budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat některé vaše osobní údaje potřebné k jejímu zajištění.

8 Svolávací kampaň: Vaše bezpečnost je pro nás důležitá a sledujeme, zda naše výrobky splňují zákonné požadavky. Pokud zjistíme, že některý z našich výrobků není v souladu s těmito podmínkami, zajistíme, abyste byli informováni v souladu se závaznými požadavky příslušných právních předpisů.

9 Ověření plnění smluvních závazků: máme oprávněný zájem na ověření vašeho smluvního plnění našich smluv s vámi, zejména vašeho plnění podmínek, které vás opravňují k získání slevy.

10 Vyhovění žádostem orgánů veřejné moci a soudů: Na základě žádostí soudů a orgánů veřejné moci jsme ze zákona povinni poskytnout informace v rozsahu uvedeném v žádosti, včetně rozsahu vašich osobních údajů.

11 Sociální média: na našich platformách sociálních médiích máme oprávněný zájem řešit problémy zákaznického servisu (technického či jiného charakteru), na které nás upozorníte, a vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud to bude nezbytné.

 

Příjemce(ci) převodu

Přístup k vašim údajům mají pouze vybraní zaměstnanci naší společnosti, a to na základě potřeby.

Vaše údaje můžeme také sdílet s ostatními členy skupiny Piaggio, třetími stranami (např. našimi obchodními partnery, poskytovateli služeb), včetně orgánů veřejné moci, soudů, externích poradců a podobných třetích stran, pokud to vyžaduje zákon. Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit příjemcům v Evropské unii i mimo ni, přičemž v takovém případě jsme zavedli vhodná ochranná opatření na ochranu zpracování vašich údajů a zajištění jejich bezpečnosti.

 

Vaše práva, zejména právo vznést námitku.

Máte právo požádat nás o informace o osobních údajích, které o vás zpracováváme, o jejich opravu, o jejich výmaz v určitém rozsahu, o získání jejich kopie nebo částečně o omezení jejich zpracování.

MÁTE PRÁVO KDYKOLI BEZPLATNĚ VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ,

JE VŠAK MOŽNÉ, ŽE VÁM V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MOCI POSKYTNOUT NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY.

 

PODROBNÉ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Datum poslední aktualizace a číslo verze: 2022/03/02; V1.0

Správce údajů

Správcem údajů je společnost Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) („GACE„, „naše„, „my” nebo „správce„).

Účel zpracování, rozsah zpracovávaných údajů, právní základ zpracování

Společnost GACE zpracovává osobní údaje uvedené v příloze 1 pro účely a na základě právních důvodů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů v rámci svých činností zpracování.

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, je souhlas potřebný pro zpracování udělen dobrovolně. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas zasláním prohlášení naší společnosti dopisem na adresu 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., e-mailem na adatvedelem@piaggiohaszongepjarmu.hu, přičemž v tomto případě není dotčena zákonnost zpracování před odvoláním. Pokud však souhlas se zpracováním neudělíte nebo dříve udělený souhlas odvoláte, může to mít za následek, že vás nebudeme moci kontaktovat nebo vám poskytnout požadovanou službu.

Plnění smlouvy s vámi nebo před jejím uzavřením a poskytnutí údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu je dobrovolné s tím, že neposkytnutí vašich osobních údajů v průběhu takového zpracování může mít mimo jiné za následek, že s vámi nebudeme moci uzavřít nebo plnit příslušnou smlouvu.

Poskytnutí údajů zpracovávaných na základě zákonné povinnosti je povinné, protože bez jejich znalosti nebudeme schopni plnit povinnosti, které nám ukládají příslušné právní předpisy.

Kromě výše uvedeného mohou naše oprávněné zájmy při zpracování vašich osobních údajů zahrnovat mimo jiné zpracování údajů nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují v průběhu úředního řízení, soudního řízení nebo jiného úředního řízení probíhajícího před příslušným orgánem nebo jiného právního procesu, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Doba zpracování

Doba zpracování je uvedena v příloze 1. Po uplynutí doby uchovávání údajů stanovené v příloze 1 zpracovávané údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Nejsme povinni údaje vymazat, jak je popsáno výše, pokud máme oprávněný zájem uchovávat údaje po delší dobu, než je výše uvedená doba uchovávání údajů. Tyto oprávněné zájmy mohou mimo jiné zahrnovat použití údajů jako důkazu v soudním nebo jiném úředním řízení nebo k prokázání splnění právních povinností, které se na správce vztahují v průběhu probíhajícího správního, soudního nebo jiného úředního řízení.

Na žádost soudu nebo jiného orgánu jsme povinni zaznamenané údaje neprodleně zaslat soudu nebo jinému orgánu.

Kdo má přístup k osobním údajům?

K vašim údajům mají přístup pouze vybraní zaměstnanci naší společnosti na základě zásady „nezbytné potřeby informací”.

Osobní údaje můžeme předávat třetím stranám z následujících důvodů:

Členům skupiny Piaggio: naše společnost může jako distributor skupiny Piaggio předávat vaše osobní údaje následujícím členům skupiny Piaggio za následujícími účely:

(i) prodejci Piaggio (seznam prodejců Piaggio v Česku je k dispozici zde: https://piaggio-uzitkove.cz/vyhledat-prodejce/.

(ii) Servisní střediska Piaggio (seznam servisních středisek Piaggio v Česku je k dispozici zde: vyhledat-prodejce/); organizovat svolávání vozidel.

(iii) Piaggio & C. S.p.A. (Itálie): pro účely správy záruky, reklamace záruky, reklamace záruky, reklamace odpovědnosti za výrobek (vyřízení reklamace, vyřízení reklamace), pro společnost Piaggio & C. S.p.A. pro účely vyřizování reklamací v souladu s Příručkou pro správu dat zákaznického servisu Piaggio, pro společnost Piaggio & C. S.p.A. pro účely měření spokojenosti zákazníků s nákupem nového vozidla značky Piaggio.

Poskytovatelé služeb. Naše společnost využívá zpracovatele údajů v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkům, používáním systému pro správu stížností, doručováním pošty, přímým marketingem, organizací marketingových kampaní za účelem řízení událostí, plněním a sledováním nabídek služeb v rámci smluvních služeb, přijímáním stížností a dotazů na našich platformách sociálních médií pro správu případů. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k osobním údajům pro účely systému nebo služby a na základě příslušné smlouvy o zpracování údajů mezi naší společností a poskytovatelem služeb.

Za účelem kontroly dodržování smluvních povinností můžeme vaše osobní údaje potřebné k tomuto účelu předat orgánu odpovědnému za vedení registru silničních vozidel.

V případě potřeby můžeme vaše osobní údaje poskytnout orgánům nebo soudům při výkonu jejich funkcí na základě podezření z trestného činu nebo nesrovnalosti nebo na základě žádosti orgánů nebo soudů za účelem vyšetřování podezření z trestného činu nebo nesrovnalosti nebo za účelem ověření dodržování právních povinností vztahujících se na naši společnost nebo za účelem vznesení, vymáhání nebo obhajoby právních nároků.

Kromě toho můžeme v souvislosti se soudními spory nebo spory, které se vás týkají, sdělit osobní údaje týkající se předmětu sporu našim právním zástupcům.

Jaké záruky poskytujeme při předávání údajů do zahraničí?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s maďarskými zákony o ochraně osobních údajů a předáváme je do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP”) i mimo něj. Pokud potřebujeme předat vaše údaje do země mimo EHP, učiníme tak na základě přijatého rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo například na základě smluvního závazku, který zajistí, že třetí strana s přístupem k vašim osobním údajům poskytne vašim osobním údajům alespoň stejnou úroveň ochrany, jakou by měly v EHP. V případě jejich neexistence zavedeme v každém případě vhodná ochranná opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich údajů.

Chcete-li získat popis ochranných opatření, která poskytujeme v souvislosti s osobními údaji předávanými mimo EHP, nebo potřebujete-li o nich další informace, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení.

Vaše práva

V souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů máte v mezích stanovených platnými právními předpisy následující práva:

1.
Právo na přístup: Máte právo získat od nás zpětnou vazbu o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud takové zpracování probíhá, máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Právo na přístup zahrnuje mimo jiné tyto informace: účely zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů a příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. Máte právo požádat o kopii svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Pokud si vyžádáte další kopie, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

2
Právo na opravu. V závislosti na účelu zpracování můžete mít právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

3.
Právo na výmaz (právo být zapomenut): máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů a v takovém případě jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

4.
Právo na omezení zpracování: máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V takových případech budou příslušné údaje označeny a zpracovány pouze pro stanovené účely.

5.
Právo na přenositelnost údajů: pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro udělení vašeho souhlasu nebo pro plnění smlouvy s vámi nebo pro přijetí opatření na vaši žádost před uzavřením smlouvy, máte právo získat osobní údaje, které jsme o vás poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na to, aby tyto osobní údaje byly bez našich překážek předány jinému správci.

6.
Právo vznést námitku:

Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro účely prosazování vašich oprávněných zájmů, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací a v takovém případě vaše osobní údaje již nemusíme zpracovávat. Pokud máte právo vznést námitku a toto právo uplatníte, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Za uplatnění tohoto práva se neplatí žádné poplatky.

7.
Máte také právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.., poštovní adresa: 1363 Budapest, PO Box 9., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Kontakt pro otázky ochrany údajů

Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu adatvedelem@piaggiohaszongepjarmu.hu nebo poštou na naši poštovní adresu (Grand Automotive Central Europe Kft., 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.), přičemž do předmětu zprávy uveďte „Piaggio Privacy Request”.

Piaggio
Společnost Grand Automotive Central Europe Kft.
jako správce zpracovává následující osobní údaje zákazníka po dobu, za účelem a v souladu s právními zásadami uvedenými níže

Č. Název a účel zpracování Rozsah zpracovávaných osobních údajů Právní základ zpracování údajů Doba zpracování
1. Vyřizování záručních nároků, záruk, nároků z odpovědnosti za výrobek Kontaktní údaje, datum provedení a údaje týkající se události, číslo faktury; číslo podvozku vozidla (VIN); typ vozidla.

GDPR článek 6, odst. 1, písm. c) – plnění právní povinnosti

GDPR článek 6, odst. 1, písm. f) – oprávněný zájem: správa a vyřizování záručních nároků, otázek odpovědnosti za vady a nároků z uplatněných reklamací dealerem v případě zákazníků – soukromých osob

Údaje uložené v e-News nebudou vymazány z důvodů zákaznické politiky výrobce, za účelem posouzení nároků na spokojenost s výrobkem, poskytnutí informací a stažení výrobku z trhu.
2. Provozování zákaznického centra (zákaznická podpora, vyřizování stížností, námitky ohledně kvality) Jméno a příjmení zákazníka, typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila); adresa zákazníka, telefonní číslo, e-mail, kód dealera, datum nabytí vlastnictví, typ opravy (záruka / údržba / hrazená mechanická oprava / opravy karosérie / opravy interiéru), číslo objednatele (listu) opravy, jeho kopie, čas zadání objednávky; doba na zpracování objednávky; počet najetých kilometrů; SPZ, identifikační číslo vozidla (VIN), informace o používání vozidla; servisní údaje, datum začátku záruční doby; datum odevzdání vozidla, kopie smlouvy o koupi a prodeji, kopie záručního listu; opis předmětu žádosti: obsah stížnosti / požadavku, popis závady; zaznamenaný zvukový záznam (místo, čas, údaje účastníků hovoru)

GDPR článek 6, odst. 1, písm. a) – vyjádřený souhlas

GDPR článek 6, odst. 1, písm. f) – oprávněný zájem:
Uspokojování potřeb našich zákazníků a kontaktních osob a dále vyřizování podaných stížností týkajících se případně i našich autorizovaných prodejců představuje náš oprávněný zájem. Tento zájem zahrnuje i to, že poskytnuté osobní údaje jsou dle potřeby zpřístupněny prodejci, kterého se daná stížnost nebo požadavek týká, jakož i externím poskytovatelům služeb – advokátům, kteří nám rovněž pomáhají při zodpovídání dotazů, reagování na požadavky a stížnosti a vyřizování/vypořádávání (právních) nároků. Vy jako zákazník byste si měli být vědomi toho, že při zodpovídání dotazů a vyřizování požadavků je nezbytné zpracovávat Vaše osobní údaje, a rovněž uvedení konkrétního autorizovaného prodejce v požadavku/stížnosti předpokládá, že chcete, aby byl tento prodejce přímo zahrnutý do procesu jejího vyřizování. V případě, že je nutné prošetřit stížnosti a požadavky technického charakteru, jsou údaje o Vašem motorovém vozidle zaslány výrobci, kterým je společnost Piaggio & C. S.p.A., abychom získali odpovídající podporu při zodpovídání technických dotazů a vyřizování stížností a požadavků tohoto charakteru. Vyřizování těchto technických požadavků nevyhnutelně vyžaduje – a zákazník také předpokládá – znalost údajů o motorovém vozidle, v takovém případě ale kontaktní a identifikační údaje dotčené osoby zpřístupněny ani předány nejsou. Je zde také celospolečenský zájem v souvislosti s udržováním a posilováním bezpečnosti vozidel a silničního provozu a z tohoto důvodu je žádoucí, aby výrobce uměl vhodně identifikovat a vyřídit stížnosti technického charakteru, a tak předcházel technickým závadám na celosvětové úrovni a přispíval ke zvyšování bezpečnosti na silnicích.

Zvukové záznamy: do doby jejich vyřízení, maximálně 1 měsíc (v odůvodněných případech maximálně 3 měsíce), dotazy přijaté zákaznickým centrem: do doby jejich vyřízení, maximálně 1 rok; v případě uplatňování občanskoprávních nároků: maximálně 3 roky (promlčecí lhůta); v případě soudního nebo jiného řízení: po dobu trvání řízení.

V případě zpracování na základě Vašeho souhlasu do doby jeho odvolání.

3. Public relations / přímý marketing / budování značky (komunikace při prodeji / po prodeji, zpravodaje) / akce, události (event)

I. Po návrhu na uzavření smlouvy: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla; začátek záruční doby; vyjádřený souhlas a doba jeho účinnosti; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. V případě zákazníka – obchodní společnosti: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail kontaktní osoby; využití možnosti testovací jízdy, model vozidla, o který zákazník projevil zájem; typ a stáří ojetého vozidla.

II. Návštěva prodejny (showroomu): jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla; začátek záruční doby; vyjádřený souhlas a doba jeho účinnosti; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. V případě zákazníka – obchodní společnosti: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail kontaktní osoby; model vozidla, o který zákazník projevil zájem.

III. Účastníci testovací jízdy: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla; začátek záruční doby; vyjádřený souhlas a doba jeho účinnosti; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. V případě zákazníka – obchodní společnosti: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail kontaktní osoby; využití možnosti testovací jízdy, model, o který zákazník projevil zájem.

IV. Návštěvníci akce: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla; začátek záruční doby; vyjádřený souhlas a doba jeho účinnosti; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. V případě zákazníka – obchodní společnosti: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail kontaktní osoby; využití možnosti testovací jízdy, model, o který zákazník projevil zájem.

V. Osoby na seznamu marketingové agentury: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla; začátek záruční doby; vyjádřený souhlas a doba jeho účinnosti; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. V případě zákazníka – obchodní společnosti: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail kontaktní osoby.

VI. Smluvní strany splatných dohod o financování: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla; začátek záruční doby; vyjádřený souhlas a doba jeho účinnosti; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. V případě zákazníka – obchodní společnosti: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail kontaktní osoby; datum zániku smlouvy, typ a stáří ojetého vozidla.

VII. Zákazníci servisu: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla; začátek záruční doby; vyjádřený souhlas a doba jeho účinnosti; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. V případě zákazníka – obchodní společnosti: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail kontaktní osoby; typ a datum uzavření smlouvy, počet najetých kilometrů.

VIII.
Zájemci registrovaní na portálu Piaggio nebo na online reklamní platformě Piaggio: telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla; začátek záruční doby; vyjádřený souhlas a doba jeho účinnosti; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. V případě zákazníka – obchodní společnosti: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail kontaktní osoby; způsob(y) používání, model(y) vozidla (vozidel), které uživatele zajímá.

IX.
Pro přihlášení k odběru marketingových zpráv během losování o ceny: celé jméno, typ vozidla a zvolený komunikační kanál (e-mail, telefon a/nebo SMS).

X.
Kontaktní formuláře zákazníků zadané na reklamních platformách veřejných médií (Facebook, Instagram): jméno, telefonní číslo, e-mail, poštovní adresa a vybraný komunikační kanál (email, telefon, a/nebo SMS).

GDPR článek 6, odst. 1, písm. a) – vyjádřený souhlas Dokud není přístup zrušen
4. Propojení údajů zájemců registrovaných v rámci služeb zákazníkům s jejich údaji, které jsou již ve stávající databázi, v souladu s účely uvedenými v bodě 3, za účelem zasílání personalizovaných a na míru šitých žádostí na základě odborných informací. Jméno, telefon, e-mail, poštovní adresa, Číslo podvozku vozidla (VIN); Záruční doba; Datum uvedení do provozu, datum ukončení platnosti; Typ vozidla (soukromé, firemní, vozový park); kód dealera, datum vlastnictví; v případě firemního zákazníka jméno kontaktní osoby/zástupce, e-mailová adresa, telefonní číslo; využití zkušební jízdy; návyky při používání, model(y) jízdního kola značky Piaggio, o který(é) měl subjekt údajů zájem; a údaje ze stávající databáze; vytvořený profil (např. případný nákup nového jízdního kola, údaje o zkušební jízdě apod. GDPR článek 6, odst. 1, písm. a) – vyjádřený souhlas Dokud není přístup zrušen, ale max. po dobu 3 měsíců
5. Měření spokojenosti zákazníků s novým užitkovým vozem značky Piaggio Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail; poštovní adresa, VIN vozidla; začátek záruční doby; vyjádřený souhlas a doba jeho účinnosti; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. GDPR článek 6, odst. 1, písm. a) – vyjádření souhlasu Do odvolání souhlasu, ale maximálně po dobu 3 měsíců
6. Prohlášení o shodě – COC (Certificate of Conformity): homologace Průvodní list vozidla, typové schválení vozidla, údaje technického listu vozidla GDPR článek 6, odst. 1, písm. f) – oprávněný zájem:
Je naším oprávněným zájmem, aby osvědčování shody vozidel probíhalo vhodným způsobem.
Do odeslání prodejcům až jeden týden.
7. Měření spokojenosti zákazníků servisu Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail; poštovní adresa, VIN vozidla; začátek záruční doby; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. GDPR článek 6, odst. 1, písm. a) – vyjádření souhlasu Dokud není přístup zrušen, ale max. po dobu 3 měsíců
8. Organizace testovací jízdy Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail; poštovní adresa, VIN vozidla; začátek záruční doby; typ zákazníka (soukromá osoba, obchodní společnost, flotila), kód dealera, datum nabytí vlastnictví. GDPR článek 6, odst. 1, písm. a) – vyjádření souhlasu 1 rok
9. Provádění svolávacích akcí vozidel VIN vozidla, důvod stažení, jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mail zákazníka

GDPR článek 6, odst. 1, písm. c) – plnění právní povinnosti

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

5 let od oznámení
10. Kontrola plnění smluvních povinností VIN vozidla, datum první evidence vozidla, datum převodu vlastnického práva, datum vyřazení vozidla z evidence GDPR článek 6, odst. 1, písm. f) – oprávněný zájem: Kontrola dodržování podmínek (např. podmínek opravňujících ke slevám). 5 let (promlčecí lhůta podle občanského práva)
11. Reagování na žádosti orgánů veřejné moci (např. orgánu činného v trestním řízení, finančního úřadu, soudů atd.) Jméno a příjmení, název a adresa zaměstnavatele, povolání/náplň práce, pracovní e-mail, typ zakoupeného výrobku, datum plnění, údaje související s ekonomickými událostmi, číslo faktury, typ vozidla, SPZ, VIN vozidla, zjištěná závada na vozidle, datum zařazení vozidla do evidence, jiné osobní údaje relevantní v průběhu řízení GDPR článek 6, odst. 1, písm. c) – plnění právní povinnosti Po dobu trvání řízení, po dobu 5 let od jeho pravomocného skončení.
12. Sociální média Jméno a příjmení, e-mail a jiné osobní údaje poskytnuté dotčenou osobou GDPR článek 6, odst. 1, písm. f) – oprávněný zájem:
vyřizování žádostí zákazníků o vyřešení (technických a jiných) problémů zjištěných prostřednictvím sociálních médií

1 rok;

Občanskoprávní nároky: 5 let (promlčecí lhůta): Správní nebo soudní řízení: po dobu trvání řízení, 5 let od jeho pravomocného skončení.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Tímto vás informujeme, že společnost Piaggio používá soubory cookie.

Soubor cookie je malý soubor, který webová stránka umístí do prohlížeče uživatele, kde se uloží, aby jej prohlížeč při příští návštěvě uživatele odeslal na webovou stránku.

Soubory cookie se používají k různým účelům, například k identifikaci počítače, sledování relace, ukládání informací o individuálních konfiguracích uživatelů přistupujících k serveru.

Soubory cookie umožňují Webovým stránkám zapamatovat si údaje Uživatele po dobu návštěvy nebo při dalších návštěvách, umožňují Uživateli efektivně procházet mezi stránkami, ukládají předvolby Uživatele a umožňují Uživateli komunikovat se sociálními sítěmi, jako je Facebook, Google+, Instagram; a také služby Google Maps.

Soubory cookie mohou být také použity k uložení přihlašovacích údajů uživatele a tím k automatickému rozpoznání uživatele (aby se uživatel nemusel přihlašovat při každém vstupu na webové stránky).

Různé kategorie souborů cookie a jejich účely jsou popsány níže. Přesný seznam souborů cookie, které lze na webových stránkách používat nebo aktivovat, naleznete v příslušném oddíle autorizace souborů cookie (Prohlášení o souborech cookie).

Zpracování údajů se provádí elektronicky, ve všech případech automatizovanými, počítačovými nebo telematickými prostředky, za použití nástrojů přísně souvisejících s výše uvedenými účely a ve všech případech s cílem zajistit bezpečnost a důvěrnost osobních údajů.

Povinné soubory cookie (technické soubory cookie, které NEvyžadují váš souhlas).

Podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů není váš souhlas vyžadován pro umístění souborů cookie, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek nebo jsou nutné pro plnění úkolů požadovaných uživatelem.

Příklady technických souborů cookie jsou:

– soubory cookie pro prohlížení nebo relace (pro přihlášení, nakupování atd.),
– ukládání předvoleb souborů cookie,
– identifikace typu zařízení uživatele za účelem optimalizace zobrazení webových stránek,
– funkční soubory cookie, které umožňují uživateli procházet stránky podle zvolených kritérií (např. jazyk, vybrané produkty k nákupu) s cílem zlepšit poskytované služby, aniž by se tato kritéria ukládala do dlouhodobé paměti.

Pokud je zpracování nezbytné pro účely nákupu na webových stránkách, je právním základem pro naše zpracování plnění smlouvy o nákupu nebo provedení příslušných kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

U všech ostatních technických souborů cookie je právním základem pro zpracování oprávněný zájem společnosti Piaggio na řádném fungování webových stránek.

Přednostní soubory cookie

Soubory cookie s preferencemi umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá, například váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte. Pokud tento typ souboru cookie přijmete, budou vaše předvolby při další návštěvě načteny i mimo tuto relaci. Právním základem pro zpracování osobních údajů týkajících se vašich preferencí je váš souhlas.

Statistické soubory cookie

Statistické soubory cookie pomáhají majitelům webových stránek pochopit, jak návštěvníci s webovými stránkami interagují, a to prostřednictvím anonymního shromažďování a vykazování informací. Některé statistické soubory cookie shromažďují anonymní údaje, ale existují i takové, které zahrnují zpracování osobních údajů.

Používáme několik typů statistických souborů cookie, před jejich přijetím si je prosím přečtěte.

Právním základem pro zpracování osobních údajů shromážděných pomocí statistických souborů cookie je váš souhlas.

Profilovací marketingové soubory cookie (které vyžadují váš souhlas).

Naše stránky používají také profilovací soubory cookie, které můžeme do vašeho prohlížeče umístit pouze s vaším předchozím souhlasem.

Účelem profilovacích souborů cookie je vytvářet profily uživatelů a zasílat reklamní sdělení podle preferencí vyjádřených uživatelem během prohlížení. Tyto soubory cookie používáme k tomu, abychom Uživatelům nabídli ten nejlepší obsah na základě jejich zájmů. Tyto typy souborů cookie mohou být použity k zobrazení cílených reklam nebo k omezení zobrazení reklamy. Vzhledem k tomu, že tyto nástroje mohou představovat významný zásah do soukromí uživatelů, vyžadují právní předpisy o ochraně osobních údajů, aby byl uživatel o používání těchto souborů cookie řádně informován a udělil k tomu platný souhlas. Použití profilovacích souborů cookie vyžaduje předchozí, dobrovolný a řádně informovaný souhlas uživatele, který stránky získají prostřednictvím rozhraní poskytnutého při první návštěvě, jak je uvedeno v těchto zásadách, na základě informací poskytnutých formou těchto zásad, které umožňují uživateli udělit nebo odmítnout příslušný souhlas.

Soubory cookie třetích stran

Při prohlížení Webových stránek může Uživatel obdržet soubory cookie z různých webových stránek nebo webových serverů jiných než Piaggio („soubory cookie třetích stran”), které mohou obsahovat určité prvky (např. obrázky, mapy, zvuky, specifické odkazy na stránky jiných domén) na Uživatelem navštívených webových stránkách. Tyto soubory cookie jsou nastaveny jinou webovou stránkou než tou, kterou navštěvujete. Soubory cookie třetích stran (např. soubory cookie sociálních médií) aktivované z webových stránek Piaggio si můžete prohlédnout v seznamu souborů cookie.

Před přijetím souborů cookie třetích stran si pečlivě prostudujte jejich seznam.

Blokování souborů cookie

Uživatelé si mohou zvolit, které soubory cookie povolí a jak je povolí, zablokují nebo odstraní (některé nebo všechny) pomocí určitých funkcí svého prohlížeče, a to podle níže uvedeného postupu. Pokud jsou však všechny nebo některé soubory cookie zakázány, nemusí být webové stránky dostupné nebo některé služby či funkce webových stránek nemusí být dostupné nebo nemusí správně fungovat a/nebo uživatelé mohou být nuceni při každé návštěvě webových stránek změnit nebo ručně zadat určité informace nebo nastavení.

Níže jsou uvedeny stručné pokyny, jak změnit nastavení souborů cookie (včetně jejich odstranění) ve čtyřech nejpoužívanějších prohlížečích:

Microsoft Internet Explorer
Klikněte na ikonu „Nástroje” v pravém horním rohu a vyberte „Nastavení internetu”. V zobrazeném vyskakovacím okně vyberte možnost „Soukromí”. Zde můžete změnit nastavení souborů cookie.

Google Chrome

Klikněte na ikonu „Wrench” v pravém horním rohu a vyberte možnost „Settings”. Poté vyberte možnost „Pod kapotou” a změňte nastavení v části „Soukromí”.

Mozilla Firefox

V rozbalovací nabídce v levém horním rohu vyberte možnost „Nastavení”. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost „Soukromí”. Zde můžete změnit nastavení souborů cookie.

Safari

V rozevírací nabídce v pravém horním rohu vyberte možnost „Nastavení”. Vyberte možnost „Zabezpečení” a zde můžete změnit nastavení souborů cookie.

Jak je uvedeno v banneru, který se objeví hned při první návštěvě webových stránek, uživatelé mohou vyjádřit svůj souhlas s používáním všech souborů cookie výběrem virtuálního tlačítka pro přijetí (např. OK, zaškrtnutí atd.) nebo pokračováním v prohlížení webových stránek (např. ignorováním banneru/vyskočího okna a pokračováním v dalších akcích). Uživatelé mohou také volně přistupovat k rozšířenému odkazu na zveřejnění, který obsahuje všechny informace o souborech cookie (popis, účel a uložení) a umožňuje uživateli udělit souhlas pouze pro určité kategorie souborů cookie.