INFORMACE O SPRÁVĚ ÚDAJŮ

podle článků 13 a 14 nařízení 2016/679 (EU) („GDPR”).

Společnost Piaggio & C. S.p.A. se obzvláště zavazuje a pečlivě zpracovává informace o vás v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Přečtěte si prosím pozorně toto oznámení o ochraně osobních údajů, abyste plně porozuměli našim postupům ochrany osobních údajů.

 

A. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Společnost Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI), Itálie („my” nebo „správce”) je společností, která shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje jako správce údajů.

 

B. Kdo je náš pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů pro skupinu Piaggio („Group DPO”) podle článku 37 GDPR.

Na níže uvedených kontaktních údajích se můžete kdykoli obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny s žádostí o informace o zpracování vašich osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Viale Piaggio, 25

VIALE PIAGGIO VIALE PIAGGIO VIALE PIAGGIO (PI)

E-mail: dpo@piaggio.com

Fax: +39 0587272961

Tel: +39 0587272495

 

C. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů v závislosti na konkrétním případu a v mezích uvedených v bodě D):

 • údaje týkající se vaší osoby (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, daňové číslo),
 • kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • údaje související se smlouvou (např. zakoupené produkty a/nebo služby),
 • bankovní údaje,
 • vaši fotografii.

Správce údajů může rovněž zpracovávat osobní údaje, které jsou zvláštními kategoriemi osobních údajů ve smyslu čl.9 odst.1 GDPR, na základě vašeho výslovného souhlasu a výhradně za účelem provádění činností péče o zákazníky.

Na závěr vás informujeme, že správce údajů může prostřednictvím našich webových stránek („webové stránky”) a pouze s vaším souhlasem zpracovávat údaje o zeměpisné poloze, které mohou být použity pro účely poskytování služeb nabízených prostřednictvím internetu a vámi požadovaných. Váš souhlas je vyžadován prostřednictvím vyskakovacího okna.

 

D. Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

1. Pro poskytnutí služeb a prodej produktů online

Údaje, které poskytnete při vyplňování formulářů na webových stránkách, budou zpracovávány za účelem umožnění prodeje produktů nebo poskytování nabízených služeb v určitých případech, např.:

 • odpovídání na dobrovolné žádosti o informační materiály o produktech a službách nebo zasílání návodu k obsluze a údržbě (MANU),
 • prodávat produkty nabízené na webových stránkách,
 • správa žádostí o „zkušební jízdy”,
 • umožnění přístupu k propagačním akcím a nabídkám prezentovaným na webových stránkách,
 • přijímat žádosti o účast v naší komunitě a přihlásit se k odběru našeho zpravodaje,
 • poskytování pomoci vyžádané prostřednictvím oddělení péče o zákazníky,
 • umožnění účasti v soutěžích a losování o ceny.

2. Předsmluvní kroky a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje budou použity pro splnění vašich požadavků před uzavřením smlouvy mezi vámi a správcem údajů a pro účely plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů po uzavření smlouvy. V této souvislosti vás můžeme například kontaktovat, abychom vám připomněli smluvní termíny nebo smluvní možnosti, nebo vaším jménem vystavovat faktury či jiné účetní doklady.

Právním základem pro tyto účely zpracování je plnění vašich požadavků a smlouva s vámi; správce údajů by bez použití vašich osobních údajů nemohl smlouvu splnit.

 

3. Plnění zákonných povinností

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také pro účely plnění zákonných povinností (např. daňových, účetních, proti praní špinavých peněz), kterým Správce podléhá, a pro účely plnění pokynů, které Správci udělily úřady a dozorové orgány.

Právním základem pro tento účel zpracování je potřeba splnit právní povinnosti, které se na správce vztahují; bez použití vašich osobních údajů by správce nebyl schopen splnit své právní povinnosti.

 

4. Statistické průzkumy

Vaše osobní údaje budou rovněž použity k provádění interních statistických průzkumů v rámci obchodních aktivit správce. Prováděné statistické průzkumy budou použity pouze pro účely interního reportingu v zájmu Správce údajů, za účelem zlepšení produktů a služeb Správce údajů a dosažení efektivnějšího řízení zákaznického portfolia a provozu. Tato statistická šetření nebudou v žádném případě zaměřena na provádění operací a činností (např. marketingových kampaní), které se přímo dotýkají zákazníků.

Právním základem pro tento účel zpracování je ochrana oprávněného zájmu správce údajů; ochrana tohoto oprávněného zájmu by nebyla možná bez použití vašich osobních údajů.

 

5. Kampaně na odvolání

Vaše osobní údaje můžeme také použít k provádění svolávacích akcí pro vozidla, která jste si zakoupili, například v případě anomálií nebo k zajištění vaší bezpečnosti a kvality vozidla, které je předmětem svolávací akce.

Právním základem pro tento účel je ochrana oprávněného zájmu správce údajů, který by bez použití vašich osobních údajů nebyl možný.

 

6. Ochrana práv správce údajů

Vaše osobní údaje budou použity k ochraně našich práv v soudním i mimosoudním řízení v případě smluvních nebo mimosmluvních porušení, která poškozují správce údajů, například k přijetí opatření k vymáhání dluhů, pokud je to nezbytné, protože dlužné částky podle smlouvy nebyly uhrazeny ve stanovených lhůtách.

Právním základem pro tento účel zpracování je ochrana oprávněných zájmů správce údajů; ochrana těchto oprávněných zájmů by nebyla možná bez použití vašich osobních údajů.

 

7. Obchodní sdělení týkající se výrobků a/nebo služeb podobných těm, které byly zakoupeny.

Správce údajů vám může výhradně prostřednictvím vámi poskytnuté e-mailové adresy zasílat propagační akce nebo nabídky produktů a/nebo služeb, které by vás mohly zajímat a které jsou podobné produktům a/nebo službám, které jste již zakoupili (tzv. Soft Spam). Domníváme se, že můžete mít zájem o zasílání výhodných nabídek na produkty a/nebo služby, o které jste již dříve projevili zájem, nebo že je v ekonomickém zájmu Správce údajů propagovat produkty podobné produktům, které jste již zakoupili. Kontaktování za tímto účelem bude probíhat výhradně prostřednictvím e-mailu a v každém případě budete mít možnost kdykoli se ze zasílání takových sdělení odhlásit.

Právním základem pro tento účel zpracování je ochrana oprávněného zájmu správce údajů; ochrana tohoto oprávněného zájmu by nebyla možná bez použití vašich osobních údajů.

 

8. Marketingové aktivity

Osobní údaje, které poskytnete při vyplňování online formulářů a které získáte od našich prodejců a distributorů a na veletrzích a akcích (tj. osobní údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se uzavřené smlouvy a/nebo požadované služby), budou na základě vašeho výslovného souhlasu zpracovávány přímo společností Piaggio & C. S.p.A. a dalšími společnostmi skupiny Piaggio určenými jako zpracovatelé údajů („Dceřiné společnosti”) za účelem zasílání propagačních materiálů, včetně personalizovaných propagačních materiálů, propagace našich služeb a produktů, pozvání na naše iniciativy a akce, provádění průzkumu trhu a průzkumů spokojenosti zákazníků a zlepšování našich služeb.

Kromě toho můžeme za předpokladu, že nám k tomu dáte výslovný a dobrovolný souhlas, použít obrázky, které zveřejníte na svém účtu na Instagramu nebo Facebooku a označíte je oficiálními štítky našich sociálních kanálů, k propagačním účelům v rámci naší digitální komunikace (například jejich sdílením na našich profilech na sociálních sítích, zveřejněním na našich webových stránkách nebo v našich e-mailech pro přímou rozesílku).

Právním základem pro tyto účely zpracování je váš souhlas, o který vás budeme individuálně žádat. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nebudeme vaše osobní údaje v souvislosti s těmito účely zpracovávat.

Neudělení souhlasu nijak neovlivní podpis a plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů a nebude mít pro vás žádné negativní důsledky.

 

9. Profilovací činnosti

Pokud jste k tomu dali výslovný souhlas, může správce údajů přímo nebo prostřednictvím dceřiných společností jmenovaných jako zpracovatelé údajů zpracovávat vaše osobní údaje shromážděné online, na výstavách a akcích a u našich distributorů a prodejců za účelem analýzy vašich údajů a pochopení vašich preferencí a zvyklostí s cílem přizpůsobit nabídku produktů a služeb vašemu vkusu a potřebám.

Zpracování vašich osobních údajů pro výše uvedené účely se provádí pouze po udělení vašeho výslovného souhlasu. Neudělení souhlasu nijak neovlivní uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů ani pro vás nebude mít žádné negativní důsledky. V každém případě máte právo svůj dříve udělený souhlas kdykoli odvolat.

 

 

E. Jaké osobní údaje jsou vyžadovány?

Neposkytnutí osobních údajů zpracovávaných pro účely uvedené v bodech D) 1, 2, 3 znemožní nákup našich produktů nebo využívání našich služeb, zatímco neposkytnutí osobních údajů zpracovávaných pro účely uvedené v bodě D) 7 znemožní zasílání reklamních materiálů podobných službám, které jste již využili, nebo produktům, které jste zakoupili.

Neposkytnutí souhlasu se zpracováním pro účely uvedené v bodech D) 8 a 9 vám znemožní dostávat propagační materiály o našich službách nebo produktech, včetně personalizovaných materiálů, a informace o námi pořádaných akcích a iniciativách.

 

 

F. Kdy je vyžadován váš souhlas?

Váš výslovný souhlas je vyžadován ve všech případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje pro účely uvedené v bodech D) 8 a 9.

Připomínáme vám, že dříve udělený souhlas můžete kdykoli odvolat.

 

G. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

V rámci účelů uvedených v bodě D) mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny následujícím kategoriím osob, které v případě potřeby vystupují jako zpracovatelé údajů podle článku 28 GDPR:

 • Přidružené společnosti,
 • Prodejci a/nebo distributoři patřící do skupiny Piaggio,
 • Piaggio Group, distributoři, prodejci a prodejci výrobků Piaggio Group;
 • Poskytovatelé služeb v oblasti právního, účetního a daňového poradenství;
 • společnosti, které správce údajů využívá k poskytování požadované služby;
 • banky a další finanční instituce pro zpracování plateb;
 • dozorové a kontrolní orgány nebo subjekty a veřejné nebo soukromé subjekty s posláním veřejné služby.

Úplný a aktuální seznam stran, které mají přístup k vašim osobním údajům, si můžete vyžádat od ústředí správce údajů nebo od pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny na základě kontaktních údajů uvedených v bodě B).

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti zaměstnanci, externími nebo smluvními pracovníky nebo zástupci správce. Tyto osoby vystupují jako správci údajů v souladu s článkem 29 GDPR.

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny

 

H. Budou vaše osobní údaje předány do země mimo EU?

Vaše osobní údaje mohou být předávány dceřiným společnostem se sídlem mimo EU.

Předávání bude podléhat zárukám stanoveným platnými právními předpisy, na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR nebo na základě přijetí a podpisu standardních smluvních doložek upravujících vztah mezi správci údajů a dotčenými pobočkami, schválených Komisí EU.

Pro další informace o předávání vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě B).

 

I. Náš systém CRM

Společnost Piaggio & C. S.p.A. provozuje svůj systém řízení vztahů se zákazníky (CRM) na serverech umístěných v Itálii. Veškeré údaje, které se vás týkají a které společnost Piaggio & C. S.p.a. shromažďuje způsobem a pro účely uvedené v části D výše, nebo které shromažďují její dceřiné společnosti, včetně jejich prodejců a distributorů, budou přeneseny do systému CRM.

Společnost Piaggio & C. S.p.A. může zpracovávat vaše osobní údaje v systému CRM v souhrnné podobě pro statistické účely a s vaším souhlasem pro marketingové a/nebo profilovací účely.

Za účelem realizace reklamních/marketingových kampaní pro skupinu Piaggio budeme zpracovávat vaše osobní údaje v systému CRM jako správce údajů a v případě potřeby určíme zpracovatele údajů, se kterými budeme sdílet vaše osobní údaje za účelem realizace místních marketingových kampaní.

Společnost Piaggio & C. S.p.A. vás ujišťuje, že přijala veškerá nezbytná bezpečnostní opatření k zajištění integrity vašich údajů uložených v systému CRM.

 

J. Jak zpracováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány korektně a zákonným způsobem, s využitím elektronických prostředků nebo bez něj, v souladu se zásadami stanovenými v článku 5 GDPR.

Činnosti, jejichž cílem je analyzovat váš vkus a preference, které jsou prováděny za účelem profilování na základě vašeho souhlasu, vždy zahrnují lidský zásah a nikdy nejsou prováděny výhradně automatizovaně.

Bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů zajišťujeme přijetím vhodných opatření, která mimo jiné zabraňují vyzrazení, neoprávněnému přístupu, změně a ztrátě zpracovávaných informací.

 

K. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění vaší žádosti nebo zákonných povinností vlastníka a pro účely uvedené v oddíle D a v souladu s níže uvedenou souhrnnou tabulkou:

Typ osobních údajů Účel zpracování údajů Nejdelší povolená doba uchovávání

– Údaje týkající se vaší osoby;

– Kontaktní údaje

– Údaje týkající se uzavřené smlouvy

Plnění smlouvy o prodeji vozidel podléhajících registraci. Po dobu nezbytnou pro řádné plnění smlouvy a po dobu 15 let od data shromáždění pro účely soudní a mimosoudní právní ochrany.

– Údaje týkající se vaší osoby;

– Kontaktní údaje

– Údaje týkající se uzavřené smlouvy

– Bankovní údaje

Plnění smlouvy se správcem údajů (v případě jiné smlouvy než smlouvy o prodeji registrovaného vozidla). Po dobu nezbytnou pro řádné plnění smlouvy a po dobu 10 let od data shromáždění pro účely soudní a mimosoudní právní ochrany.
– emailová adresa Soft Spam Po dobu 24 měsíců od sběru dat.

– Údaje týkající se vaší osoby;

– Kontaktní údaje

– Údaje týkající se uzavřené smlouvy

– Fotografie

– Údaje shromážděné prostřednictvím formuláře na webových stránkách

Marketing a profilování Po dobu 10 let od sběru dat.

– Geolokační údaje shromážděné na webových stránkách

– Údaje shromážděné prostřednictvím formuláře na webových stránkách

– Údaje týkající se vaší osoby;

– Kontaktní údaje

– vaši fotografii

(i)               Poskytování online služeb

 

(ii)             Reakce na nevyžádané žádosti (např. stažení brožury).

(i)               Dokud není požadovaná služba poskytnuta.

 

(ii)             Po dobu 12 měsíců od sběru dat.

– Údaje týkající se vaší osoby;

– Kontaktní údaje

– Údaje týkající se uzavřené smlouvy

– Bankovní údaje

– Speciální osobní údaje

Poskytování služeb zákazníkům Po dobu 10 let od data uzavření ticketu, a to výhradně pro účely soudní a mimosoudní nápravy.

 

Upozorňujeme, že v případě odvolání vašeho souhlasu nebo v jakémkoli jiném případě vymažeme nebo anonymizujeme všechny informace o vás z našich archivů po uplynutí výše uvedených lhůt.

 

L. Jaká máte práva?

Svá práva podle článků 15-22 GDPR můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě B).

Zejména můžete správce požádat o přístup k osobním údajům, které se vás týkají, o jejich úpravu a/nebo výmaz a o omezení zpracování v případech uvedených v článku 18 GDPR.

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, obdržet informace o vás a/nebo požádat o jejich předání jinému správci, jak je stanoveno v článku 21 GDPR.

Připomínáme také, že jakýkoli udělený souhlas lze vždy odvolat stejně snadno, jako byl udělen.

Správce údajů vám poskytne požadované informace a/nebo sdělí opatření přijatá v reakci na vaši žádost bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění práva.

Správce údajů může pouze v případě zjevně neopodstatněných nebo nadměrných žádostí nebo z důvodu jejich opakující se povahy účtovat za vaši žádost přiměřený poplatek nebo odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Na závěr vás informujeme, že pokud uplatníte některé z výše uvedených práv, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli informace nezbytné k ověření vaší totožnosti.

 

M. Komu si můžete stěžovat?

Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u úřadu pro ochranu osobních údajů v členském státě, kde máte obvyklé bydliště, kde pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení.

 

N. Změny

Správce údajů může toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit a/nebo aktualizovat s ohledem na případné změny předpisů upravujících zpracování osobních údajů.

Veškeré změny vám budou oznámeny e-mailem a budou závazné od okamžiku jejich oznámení nebo od zveřejnění změněných zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách a na webových stránkách dceřiných společností.

Chcete-li být informováni o tom, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno, stačí navštívit sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách nebo na webových stránkách společností patřících do skupiny Piaggio.